top of page
Equipo de Desarrollo de inicio

Anglès Essencial per a Programadors i Desenvolupadors de Programari

Anglès Tècnic per a Professionals d'IT: Programadors i Desenvolupadors

Al dinàmic sector d'IT, el domini de l'anglès tècnic és indispensable. Essential for Business ofereix un curs especialitzat en anglès per a programadors, enginyers de programari i desenvolupadors, enfocat en habilitats lingüístiques crítiques per a la comunicació efectiva en projectes globals, col·laboracions internacionals i avenç professional a la indústria tecnològica.

La Necessitat de l'Anglès al Món de la Programació

A nivell globalitzat de la programació, el domini de l'anglès no és només un avantatge, sinó una necessitat. Els professionals d'IT, des de programadors fins a desenvolupadors i enginyers de programari, troben a l'anglès el llenguatge universal que permet una comunicació efectiva en una indústria on les innovacions, les millors pràctiques i els avenços tecnològics es comparteixen predominantment en aquest idioma.

Entendre i utilitzar l'anglès tècnic en programació obre un univers d'oportunitats: accés a documentació actualitzada, participació en fòrums especialitzats, col·laboració en projectes internacionals i la capacitat d'estar al dia amb les darreres tendències i frameworks. A més, l'anglès és l'idioma d'instrucció per a la majoria dels cursos en línia, tutorials, webinars i conferències que són crucials per al desenvolupament professional continu i la innovació al sector.

La fluïdesa en anglès permet als professionals d'IT col·laborar més eficaçment amb equips distribuïts globalment, participar en discussions tècniques, comprendre i redactar documentació de programari i contribuir a comunitats de codi obert. En essència, l'anglès no només facilita l'intercanvi d'informació tècnica sinó que també amplia l'abast d'oportunitats de carrera, col·laboracions de recerca i desenvolupament i la possibilitat d'innovar i liderar l'àmbit tecnològic global.

Optimitzar les teves habilitats en anglès tècnic és, per tant, fonamental per a qualsevol professional que busqui destacar-se al món de la programació, garantint no només la competència en el seu camp sinó també l'habilitat per navegar i contribuir al vast ecosistema de tecnologia global.

En el trabajo

Per a enginyers i desenvolupadors, dominar l'anglès no és només una habilitat addicional; és un requisit indispensable que amplia horitzons professionals i obre l'accés a una comunitat global de coneixement.

Importància de l'anglès per a enginyers i desenvolupadors

1 / Oportunitats Globals sense Fronteres

La fluïdesa en anglès permet als enginyers i desenvolupadors accedir a oportunitats de treball en multinacionals, startups innovadores i projectes col·laboratius internacionals. Aquest domini lingüístic sovint és el primer filtre en processos de selecció on les empreses busquen talent capaç d'integrar-se en entorns multiculturals i multidisciplinaris, facilitant així l'expansió de les teves oportunitats de carrera més enllà de les barreres locals.

2 / Col·laboració Efectiva amb Equips Internacionals

A l'era de la globalització, els projectes de programari sovint involucren equips dispersos geogràficament. L'anglès és el vehicle comunicatiu que garanteix una col·laboració efectiva i permet intercanvis fluids, clars i productius. L'habilitat per comunicar-se en anglès transcendeix les meres interaccions quotidianes i es converteix en una eina essencial per a la resolució de problemes, la presa de decisions crítiques i la gestió eficient de projectes.

3 / Actualización Constante en Tecnología

El sector tecnològic és dinàmic i està en evolució constant. La majoria de la literatura tècnica, les documentacions, els fòrums especialitzats, els webinars i els cursos de capacitació són en anglès. Dominar aquest idioma és crucial per mantenir-se al dia amb les darreres tendències, tecnologies emergents i millors pràctiques en enginyeria de programari. Permet als professionals participar activament en discussions, contribuir a projectes de codi obert, llegir documentació tècnica i continuar-ne l'educació tècnica sense limitacions.

15 Termes Clau en anglès per a professionals d'IT

Al món de la tecnologia de la informació, dominar la terminologia específica és crucial per a una comunicació eficaç. Aquí presentem 15 termes essencials en anglès que tot professional d'IT, des de programadors fins a enginyers de programari i desenvolupadors, hauria de conèixer:

Algorithm

(Algorisme): Una sèrie d'instruccions o regles dissenyades per realitzar una tasca específica o resoldre un problema.

Integration

(Integració): L'acció de combinar o coordinar diferents sistemes de programari per funcionar junts.

Repository

(Repositori): Un espai d'emmagatzematge centralitzat on es guarda, s'organitza, manté i difon informació digital, codi o dades.

Compile

(Compilar): Transformar codi escrit en un llenguatge de programació a un llenguatge de màquina que pot ser executat per l'ordinador.

Front-end

(Interfície d'usuari): La part de l'aplicació amb què l'usuari interactua directament, normalment referent a l'entorn de visualització.

Debugging

(Depuració): El procés d'identificar i corregir errors al codi de programari.

Iteration

(Iteració): En el desenvolupament de programari, es refereix a una versió única en una sèrie de llançaments successius oa un cicle en metodologies àgils.

Syntax

(Sintaxi): El conjunt de regles que defineix les combinacions de símbols que són considerades programes vàlids en un llenguatge de programació.

Refactoring

(Refactorització): El procés de reestructurar codi existent sense canviar el seu comportament extern per millorar-ne la llegibilitat, estructura o complexitat.

Back-end

La part de laplicació que sencarrega de la lògica, la base de dades i el servidor, no visible directament per a lusuari.

Framework

(Marc de treball): Una plataforma de programari composta per eines genèriques i reutilitzables que proporciona una estructura per desenvolupar aplicacions de programari.

Query

(Consulteu): Una sol·licitud d'informació o dades d'una base de dades o sistema.

Versió Control

(Control de versions): Un sistema que registra els canvis a un fitxer o conjunt de fitxers al llarg del temps perquè puguis recuperar versions específiques més tard.

API (Application Programming Interface)

Un conjunto de definiciones y protocolos para construir e integrar software de aplicación, permitiendo la comunicación entre dos aplicaciones de software.

Deployment

(Desplegament): El procés de posar una aplicació en un ambient de producció, on serà accessible als usuaris.

15 Frases Útils en Anglès per al Sector IT

 1. "Can you walk em through your code?"

  • Pots explicar-me detalladament el teu codi?

 2. "Let's troubleshoot this issue together."

  • Solucionarem aquest problema junts.

 3. "I'll handle the backend development."

  • M'encarregaré del desenvolupament del backend.

 4. "Us cal optimitzar aquest algorithm per better performance."

  • Necessitem optimitzar aquest algorisme per millorar el rendiment.

 5. "Could you review my pull request?"

  • Podries revisar la sol·licitud d'extracció?

 6. "Let's schedule a sprint planning meeting."

  • Programem una reunió de planificació de l'esprint.

 7. "The system is down; we need to escalate this issue."

  • El sistema està caigut; necessitem escalar aquest problema.

 8. "I believe there's a bug in the latest deployment."

  • Crec que hi ha un error a l'últim desplegament.

 9. "We should considereu refactoring this module for clarity."

  • Hauríem de considerar refactoritzar aquest mòdul per a més claredat.

 10. "Can we automate this task to improve efficiency?"

  • Podem automatitzar aquesta tasca per millorar-ne l'eficiència?

 11. "I'm currently working on the database integration."

  • Actualment estic treballant en la integració de la base de dades.

 12. "The application crashed; let's check the server logs."

  • L'aplicació s'ha bloquejat; revisem els registres del servidor.

 13. "S'ha d'utilitzar l'aplicació és scalable."

  • Ens cal assegurar-nos que l'aplicació sigui escalable.

 14. "Can you proveeix documentation for this API?"

  • Podeu proporcionar documentació per a aquesta API?

 15. "This feature will requereix extensive testing before launch."

  • Aquesta característica requerirà proves extensives abans del llançament.

Idiomes per a empreses

Formació Bonificada - Inverteix al Futur de la teva Empresa

London City

Impulsa l'èxit de la teva empresa avui mateix: inscriu-te als nostres cursos d'anglès

Aprofita la formació bonificada i fa el primer pas cap a una millora significativa en les habilitats lingüístiques de la teva organització!

bottom of page