top of page

Avís Legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: ESSENTIAL FOR BUSINESS LANGUAGE CONSULTING SL amb CIF B65589293, Inscrita a Dades Registrals BORME, Registre Mercantil de BARCELONA T 42624 , F 25, S 8, H B 412112 i domiciliada a Pso Sant Joan,119 Àtic 1, 08037 Barcelona (D'ara endavant LA SOCIETAT)

 2. USUARIS: L'accés i/o ús dels Sites de LA SOCIETAT atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

 3. ÚS DEL SITE: el lloc web de LA SOCIETAT proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, eines, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a LA SOCIETAT, i als quals l'USUARI hi pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Site. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest Registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es comprometrà a fer-ne un ús diligent i confidencial.

 4. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que LA SOCIETAT ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA SOCIETAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. LA SOCIETAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona , que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA SOCIETAT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines

 5. PROTECCIÓ DE DADES: LA SOCIETAT compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d'abril de 2016 i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui sol·licitar a LA SOCIETAT, farà saber a l'USUARI de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, LA SOCIETAT informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: LA SOCIETAT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 7. MODIFICACIONS: LA SOCIETAT es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu Site.

 8. OCUPACIÓ DE COOKIES: LA SOCIETAT podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI pel seu Site. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el vostre ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per LA SOCIETAT, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als continguts.

 9. ENLLAÇOS: En el cas que al Site es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, LA SOCIETAT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 10. DRET D'EXCLUSIÓ: LA SOCIETAT es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al vostre lloc i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 11. GENERALITATS: LA SOCIETAT perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LA SOCIETAT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA SOCIETAT  i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona

bottom of page