top of page

Política de Privadesa i Termes i Condicions d'efb

Política de privadesa

Política de privadesa d'essentialforbusiness.com

Aquesta aplicació recull algunes dades personals dels seus usuaris.

 

Aquest document es pot imprimir com a referència utilitzant l'ordre d'impressió a les opcions de configuració de qualsevol navegador.

Titular i Responsable del tractament de les Dades

Essential for Business Language Consulting SL

Passeig Sant Joan, 119 - AT PTA 1, Barcelona, 08037, Barcelona

Correu electrònic de contacte del Titular: info@essentialforbusiness.com

Classes de Dades recollides

Entre les classes de dades personals que recull aquesta aplicació, ja sigui directament oa través de tercers, es troben: dades d'ús; nom; número de telèfon; adreça de correu electrònic; cognom(s).

La informació completa referent a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona a les seccions de la present política de privadesa dedicades amb aquesta finalitat o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d'aquestes Dades.
Les Dades Personals podran ser proporcionades lliurement per l'Usuari o, en cas de les Dades d'Ús, seran recollides automàticament quan s'utilitzi aquesta Aplicació.
Llevat que s'indiqui el contrari, totes les dades sol·licitades per aquesta Aplicació són obligatòries i la negativa a proporcionar-les podrà impossibilitar que aquesta Aplicació pugui procedir a la prestació dels seus serveis. En els casos en què aquesta Aplicació indiqui específicament que certes Dades no són obligatòries, els Usuaris seran lliures de no comunicar aquestes Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei.
Els usuaris que tinguin dubtes sobre quines dades són obligatòries poden contactar amb el titular.
L'ús de Cookies - od'altres eines de seguiment - per part d'aquesta Aplicació o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l'Usuari, a més de qualssevol altres finalitats que es descriguin a aquest document ia la Política de Cookies.

L'Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les dades personals de tercers que s'obtinguin, publiquin o comparteixin a través d'aquesta Aplicació.

Modalitat i lloc del tractament de les dades recollides
Modalitats de Tractament

El Titular tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per impedir l'accés, la revelació, l'alteració o la destrucció no autoritzades de les Dades.
El tractament de dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més a més del Titular, en alguns casos podran accedir a les Dades certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d'aquesta Aplicació (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d'administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (tals com a proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de hosting, empreses d'informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada de les persones esmentades.

Lloc

Les Dades es tracten a les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc on es trobin situades les parts implicades en aquest procés de tractament.
Depenent de la localització dels usuaris, les transferències de dades poden implicar la transferència de les dades dels usuaris a un altre país diferent del seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d'aquestes dades transferides, els usuaris podran consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les dades personals.

Període de conservació

Llevat que s'indiqui el contrari al present document, les Dades Personals seran tractades i conservades durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollides i podran conservar-se durant més temps a causa d'una obligació legal pertinent o sobre la base del consentiment dels Usuaris.

Finalitat del Tractament de les Dades recollides

Les Dades relatives a l'Usuari són recollides per permetre al Titular prestar el Servei, complir les seves obligacions legals, respondre a sol·licituds d'execució, protegir els seus drets i interessos (o els dels Usuaris o tercers), detectar qualsevol activitat maliciosa o fraudulenta, així com per a les finalitats següents: Serveis de plataforma i d'allotjament, Monitorització de la infrastructura, Contactar amb l'Usuari i Registre i autenticació prestats directament per aquesta Aplicació.

Els Usuaris poden trobar informació específica les Dades personals utilitzades per a cada finalitat a la secció “Informació detallada del Tractament de les Dades Personals”.

Informació detallada del Tractament de les Dades Personals

Les Dades Personals es recullen per a les següents finalitats i utilitzant els serveis següents:

 • Contactar amb l'Usuari

 • Monitorització de la infrastructura

 • Registre i autenticació prestats directament per aquesta Aplicació

 • Serveis de plataforma i allotjament

Política de Cookies

Aquesta Aplicació utilitza Rastrejadors. Per obtenir més informació, els Usuaris poden consultar la Política de Cookies.

 
Més informació per als usuaris
Base jurídica del Tractament

El Titular podrà tractar les Dades Personals de l'Usuari, si es compleix una de les condicions següents:

 • Quan els usuaris hagin donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l'empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins que l'Usuari s'hi oposi (“opció de no participació”), sense necessitat de consentiment o de qualsevol altra base jurídica. Això no obstant, això no és aplicable quan el tractament de les dades personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de dades personals;

 • Quan lobtenció de Dades sigui necessària per al compliment dun contracte amb lUsuari i/o qualsevol altra obligació precontractual del mateix;

 • Quan el tractament sigui necessari per complir una obligació legal de compliment obligat per part de l'Usuari;

 • Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en lexercici de competències oficials atorgades al Titular;

 • Quan el tractament sigui necessari per tal d'un interès legítim perseguit pel titular o un tercer.

En qualsevol cas, el Titular està a la vostra disposició per definir les bases jurídiques específiques que s'apliquen al tractament i en particular, si l'obtenció de les dades personals és un requisit contractual o estatutari o un requisit necessari per formalitzar un contracte.

Més informació sobre el temps de retenció

Llevat que s'indiqui el contrari al present document, les Dades Personals seran tractades i conservades durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollides i podran conservar-se durant més temps a causa d'una obligació legal pertinent o sobre la base del consentiment dels Usuaris.

Per tant:

 • Les dades personals recollides per a la formalització d'un contracte entre el titular i l'usuari s'han de conservar com a tals fins que aquest contracte s'hagi formalitzat completament.

 • Les dades personals recollides en legítim interès del titular s'han de conservar durant el temps necessari per complir aquesta finalitat. Els usuaris poden trobar informació específica relacionada amb l'interès legítim del titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el titular.

El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l'Usuari presti el seu consentiment a aquest tractament, sempre que aquest consentiment segueixi vigent. A més, el titular estarà obligat a conservar dades personals durant un període addicional sempre que calgui per al compliment d'una obligació legal o per ordre que procedeixi de l'autoritat.

Un cop acabat el període de conservació, les dades personals s'han d'eliminar. Per tant, els drets d'accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no es poden exercir una vegada hagi expirat aquest període.

Els drets dels usuaris

Els Usuaris podran exercir certs drets pel que fa al tractament de Dades per part del Titular.

En particular, els Usuaris tenen dret a fer el següent, en la mesura que ho permeti la llei:

 • Retireu el vostre consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan ho hagueren concedit amb anterioritat per al tractament de les seues Dades Personals.

 • Objecció al tractament de les vostres dades. Els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades si aquest tractament es duu a terme d'acord amb una base jurídica diferent del consentiment.

 • Accés a les vostres dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les Dades seran tractades pel Titular, a obtenir informació sobre certs aspectes del tractament, a més d'obtenir una còpia de les Dades objecte del tractament.

 • Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l'exactitud de les seves Dades i sol·licitar que s'actualitzin o es corregeixin.

 • Limitar el tractament de les vostres dades. Els usuaris tenen dret a limitar el tractament de les seves dades. En aquest supòsit, el titular només tractarà les seves dades amb la finalitat d'emmagatzemar-les.

 • Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els usuaris tenen dret a obtenir la supressió de les seves dades per part del titular.

 • Rebre les seves dades i transferir-les a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i, si fos tècnicament possible, que es transmetin a un altre responsable sense cap impediment.

 • Posar una reclamació. Els usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els Usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de les transferències de Dades a l'estranger, inclòs qualsevol organització internacional que es regeixi pel Dret Internacional Públic o que estigui formada per dos o més països, com l'ONU, ia conèixer les mesures de seguretat preses pel titular per salvaguardar les seves dades.

Detalls sobre el dret d'oposició al tractament

Quan el tractament de les dades personals sigui d'interès públic, en l'exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d'un interès legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu amb relació a la seva situació particular per justificar-ne el objecció.

Els Usuaris han de saber, però, que en cas que les seves Dades Personals siguin tractades amb fins de màrqueting directe, poden oposar-se en qualsevol moment a aquest tractament, de manera gratuïta i sense necessitat de justificació. Quan l'Usuari s'oposi al tractament per a fins de màrqueting directe, les Dades Personals no podran continuar sent tractades per a aquests fins. Per saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractades pel Titular per a fins de màrqueting directe, els Usuaris hauran de consultar les seccions rellevants del present document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per exercir els drets de l'Usuari pot adreçar-se al Titular a través de les dades de contacte facilitades al present document. Aquestes sol·licituds seran tramitades pel Titular sense cap cost i el Titular hi respondrà tan aviat com li sigui possible i sempre dins del termini d'un mes, proporcionant als Usuaris la informació exigida per la llei. El titular comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament, a cada destinatari, si s'escau, al qual se li hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. A sol·licitud dels Usuaris, el Titular us informarà sobre aquests destinataris.

Informació addicional sobre la recollida de dades i el tractament
Defensa jurídica

Les dades personals de l'usuari podran ser utilitzades per a la defensa jurídica del titular davant d'un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l'ús inapropiat d'aquesta aplicació o dels serveis relacionats.
L'Usuari declara conèixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques per tal de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les dades personals de l'usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privadesa, aquesta Aplicació podrà proporcionar a l'Usuari informació addicional i contextual relativa a Serveis específics oa la recollida i tractament de les Dades Personals.

Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i manteniment, aquesta Aplicació i qualsevol altre servei, proporcionat per tercers, que es faci servir, podrà recollir un registre del sistema; és a dir, fitxers que registren la interacció amb aquesta Aplicació i que puguin contenir Dades Personals, com ara l'adreça IP de l'Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privadesa

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les dades personals al titular. La informació de contacte s'indica al començament del present document.

Modificació de la present política de privadesa

El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa en qualsevol moment, notificant-ho als Usuaris a través d'aquesta pàgina i, si és possible, a través d'aquesta Aplicació i/o de ser tècnicament i legalment possible notificant directament als Usuaris , en cas que el Titular compti amb la informació de contacte necessària amb aquesta finalitat. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de la darrera actualització indicada al final de la pàgina.

En cas que els canvis afectessin les activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l'Usuari, el Titular haurà d'obtenir, si cal, el nou consentiment de l'Usuari.

Termes i Condicions

Termes i condicions

Benvingut a essential for business!

Aquests termes i condicions descriuen les regles i les regulacions per a l'ús del lloc web d'Essential for Business, ubicat a essentialforbusiness.com.

En accedir a aquest lloc web, assumim que acceptes aquests termes i condicions. No continueu usant essential for business si no esteu d'acord amb tots els termes i condicions establerts en aquesta pàgina.

Cookies:

El lloc web utilitza galetes per ajudar a personalitzar la teva experiència en línia. En accedir a essential for business, vas acceptar utilitzar les galetes necessàries.

Una galeta és un fitxer de text que un servidor de pàgines web col·loca al teu disc dur. Les galetes no es poden utilitzar per executar programes o enviar virus al teu ordinador. Les cookies se t'assignen de forma exclusiva i només un servidor web al domini que va emetre la galeta les pot llegir.

Podem utilitzar cookies per recopilar, emmagatzemar i rastrejar informació amb finalitats estadístiques o de màrqueting per operar el nostre lloc web. Tens la capacitat d'acceptar o rebutjar galetes opcionals. Hi ha algunes galetes obligatòries que són necessàries per al funcionament del nostre lloc web. Aquestes galetes no requereixen el teu consentiment ja que sempre funcionen. Tingues en compte que en acceptar les galetes requerides, també acceptes les galetes de tercers, que podrien utilitzar-se a través de serveis proporcionats per tercers si utilitzes aquests serveis al nostre lloc web, per exemple, una finestra de visualització de vídeo proporcionada per tercers i integrada al nostre lloc web.

Llicència:

Llevat que s'indiqui el contrari, Essential for Business i/o els seus llicenciants tenen els drets de propietat intel·lectual de tot el material a essential for business. Tots els drets de propietat intel·lectual són reservats. Podeu accedir des d'essential for business per al vostre ús personal subjecte a les restriccions establertes en aquests termes i condicions.

No cal:

 • Copiar o tornar a publicar material d'essential for business

 • Vendre, llogar o subllicenciar material d'essential for business

 • Reproduir, duplicar o copiar material d'essential for business

 • Redistribuir contingut d'essential for business

Aquest acord començarà la data present.

Parts d'aquest lloc web ofereixen als usuaris l'oportunitat de publicar i intercanviar opinions i informació a determinades àrees. Essential for Business no filtra, edita, publica ni revisa els comentaris abans de la seva presència al lloc web. Els comentaris no reflecteixen els punts de vista ni les opinions d'Essential for Business, els seus agents i/o afiliats. Els comentaris reflecteixen els punts de vista i les opinions de la persona que publica. En la mesura que ho permetin les lleis aplicables, Essential for Business no serà responsable dels comentaris ni de cap responsabilitat, danys o despeses causades. qualsevol ús o publicació o aparença de comentaris en aquest lloc web.

Essential for Business es reserva el dret de monitoritzar tots els comentaris i eliminar els que es puguin considerar inadequats, ofensius o que incompleixin aquests Termes i Condicions.

Garanteixes i declares que:

 • Tens dret a publicar comentaris al nostre lloc web i tens totes les llicències i consentiments necessaris per fer-ho;

 • Els comentaris no envaeixen cap dret de propietat intel·lectual, inclosos, entre d'altres, els drets d'autor, les patents o les marques comercials de tercers;

 • Els comentaris no contenen cap material difamatori, calumniós, ofensiu, indecent o il·legal d'una altra manera, que sigui una invasió de la privadesa.

 • Els comentaris no es faran servir per sol·licitar o promoure negocis o activitats comercials personalitzades o presents o activitats il·legals.

Per la present, atorgues a Essential for Business una llicència no exclusiva per a usar, reproduir, editar i autoritzar altres a usar, reproduir i editar qualsevol dels teus comentaris en totes i cadascuna de les formes, formats o mitjans.

Hipervincles al nostre contingut:

Les següents organitzacions poden vincular-se al nostre lloc web sense aprovació prèvia per escrit:

 • Agències governamentals;

 • Motors de cerca;

 • Organitzacions de notícies;

 • Els distribuïdors de directoris en línia poden vincular-se al nostre lloc web de la mateixa manera que fan hipervincles als llocs web daltres empreses que figuren a la llista; i

 • Empreses acreditades en tot el sistema, excepte que sol·licitin organitzacions sense ànim de lucre, centres comercials de caritat i grups de recaptació de fons de caritat que no poden fer hipervincles al nostre lloc web.

Aquestes organitzacions poden enllaçar a la nostra pàgina d'inici, publicacions o altra informació del lloc sempre que l'enllaç: (a) no sigui enganyós de cap manera; (b) no impliqui falsament patrocini, suport o aprovació de la part vinculant i els seus productes i/o serveis; i (c) encaixa en el context del lloc de la part vinculant.

Podem considerar i aprovar altres sol·licituds d'enllaços dels tipus d'organitzacions següents:

 • fonts d'informació de consumidors i/o empreses conegudes comunament;

 • llocs de la comunitat .com;

 • associacions o altres grups que representen organitzacions benèfiques;

 • distribuïdors de directoris en línia;

 • portals dInternet;

 • firmes de comptabilitat, dret i consultoria; i

 • institucions educatives i associacions comercials.

Aprovarem les sol·licituds d'enllaç d'aquestes organitzacions si: (a) l'enllaç no ens faria veure desfavorablement nosaltres mateixos ni les nostres empreses acreditades; (b) l'organització no té registres negatius amb nosaltres; (c) el benefici per a nosaltres de la visibilitat de l'hiperenllaç compensa l'absència d'Essential for Business; i (d) l'enllaç és en el context d'informació general de recursos.

Aquestes organitzacions poden enllaçar a la nostra pàgina inicial sempre que l'enllaç: (a) no sigui enganyós de cap manera; (b) no impliqui falsament patrocini, suport o aprovació de la part vinculant i els seus productes o serveis; i (c) encaixa en el context del lloc de la part vinculant.

Si ets una de les organitzacions enumerades al paràgraf 2 i estàs interessada a vincular-te al nostre lloc web, ens has d'informar enviant un correu electrònic a Essential for Business. Inclou el teu nom, el nom de la teva organització, la informació de contacte, així com la URL del teu lloc, una llista de les URL des de les quals tens la intenció de vincular al nostre lloc web i una llista de les URL del nostre lloc a les que t'agradaria accedir-hi. Espera 2-3 setmanes per rebre una resposta.

Les organitzacions aprovades poden fer hipervincles al nostre lloc web de la següent manera:

 • Mitjançant lús del nostre nom corporatiu; o

 • Mitjançant lús del localitzador uniforme de recursos a què sestà vinculant; o

 • Usar qualsevol altra descripció del nostre lloc web al qual està vinculat que tingui sentit dins del context i format del contingut al lloc de la part vinculant.

No es permet l'ús del logotip d'Essential for Business o cap altre material gràfic per vincular sense un acord de llicència de marca comercial.

Responsabilitat del contingut:

No serem responsables de cap contingut que aparegui al vostre lloc web. Acceptes protegir-nos i defensar-nos contra totes les reclamacions que es presentin al teu lloc web. Cap enllaç(s) ha d'aparèixer en cap lloc web que pugui interpretar-se com a difamatori, obscè o criminal, o que infringeixi, altrament violi o defensi la infracció o una altra violació dels drets de tercers.

Reserva de drets:

Ens reservem el dret de sol·licitar que eliminis tots els enllaços o qualsevol enllaç en particular al nostre lloc web. Aproves eliminar immediatament tots els enllaços al nostre lloc web quan se sol·liciti. També ens reservem el dret de modificar aquests termes i condicions i la vostra política d'enllaços en qualsevol moment. En vincular contínuament al nostre lloc web, acceptes estar vinculat i seguir aquests termes i condicions de vinculació.

Eliminació d'enllaços del nostre lloc web:

Si trobes algun enllaç al nostre lloc que sigui ofensiu per qualsevol motiu, ens pots contactar i informar-nos en qualsevol moment. Considerarem les sol·licituds per eliminar enllaços, però no estem obligats a fer-ho ni respondre directament.

No ens assegurem que la informació daquest lloc web sigui correcta. No garantim la seva integritat o precisió, ni prometem assegurar-nos que el lloc web romangui disponible o que el material al lloc es mantingui actualitzat.

Exempció de responsabilitat:

En la mesura màxima permesa per la llei aplicable, excloem totes les representacions, garanties i condicions relacionades amb el nostre lloc web i lús daquest. Res en aquest descàrrec de responsabilitat:

 • limitarà o exclourà la nostra responsabilitat o la teva per mort o lesions personals;

 • limitarà o exclourà la nostra responsabilitat o la teva per frau o tergiversació fraudulenta;

 • limitarà qualsevol de les nostres responsabilitats o les teves de qualsevol manera que no estigui permesa per la llei aplicable; o

 • exclourà qualsevol de les nostres responsabilitats o les teves que no puguin estar excloses segons la llei aplicable.

Les limitacions i les prohibicions de responsabilitat establertes en aquesta secció i en altres parts d'aquest descàrrec de responsabilitat: (a) estan subjectes al paràgraf anterior; i (b) regirà totes les responsabilitats que sorgeixin en virtut de l'exempció de responsabilitat, incloses les responsabilitats que sorgeixin al contracte, en greuge i per incompliment de l'obligació legal.

Sempre que el lloc web i la informació i els serveis al lloc es proporcionin de forma gratuïta, no serem responsables de cap pèrdua o dany de qualsevol naturalesa.

bottom of page